ایا کرونا امیکرون یک تست مجزا دارد؟

خیر/ در تست های مولکولی یا پی سی ار برای تشخیص ویروس کرونا دو ژن سنجیده میشود که در هیچ یک از سویه های شناخته شده کرونا تغییر نکرده است.همان تست پی سی ار برای تشخیص امیکرون نیز کار می کند.

تست انتی بادی من مثبت میباشد آیا من کرونا دارم؟

تست انتی بادی بعد از عفونت کرونا انجام می شود و مثبت بودن آن به معنى ایمنی سازی بدن می باشد و یه معنى وجود عفونت نمی باشد.

آیا بعد از واکسن تست من مثبت می شود؟

خیر به دلیل اینکه واکسن یا از ویروس مرده استفاده می کند و یا از سلول های دیگر که در بدن قابل پخش نمی باشد.