سامانه آزمایشگاهی تست من در سال 98 به منظور غربالگری بیمار های کرونایی در منزل و در محل کار برای جلوگیری پخش آلودگی بیماری کووید 19 تاسیس گردید.

تست من به صورت یک استارت آپ با تیمی از جوانان متخصص زمینه آزمایشگاهی زیر نظر شتابدهنده سیناپس شروع به کار کرد.